background

Milepæl for 3. Limfjordsforbindelse

Kronik af Ulla Astman, regionsrådsformand (S) i Region Nordjylland, formand for Komitéen for 3. Limfjordsforbindelse.NU. Kronikken blev bragt i Nordjyske Stiftstidende den 6. juli 2014.

Vi har nu efter 40 år omsider fået en beslutning om linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse. Og det blev en robust løsning til stor gavn for trafikken i Nordjylland.

Det var på høje tid, at der blev truffet en beslutning. Vi har gennem de senere år oplevet flere og flere situationer med kilometerlange køer som følge af uheld ved Limfjordstunne-len, og Vejdirektoratet har i sin seneste undersøgelse konkluderet, at kapaciteten i tunnelen vil være opbrugt før 2020.

Så beslutningen i forrige uge om en ny og vestlig Limfjordsforbindelse over Egholm er en milepæl for vore bestræbelser. Og et stort tillykke til nordjyderne og ikke mindst til de mange lodsejere, der nu kan komme videre i tilværelsen.

Men beslutningen er kun en milepæl på vejen mod det endelige mål. Vi kender den langsigtede løsning, og nu starter arbejdet med at sikre pengene til Egholmforbindelsen.

Vi skal helt tilbage til 1970’erne, hvor de første streger til den 3. Limfjordsforbindelse blev trukket. Det resulterede i reservation af Lindholmlinjen - en vestlig linjeføring over travba-nen og lige vest om Lindholm.

I Aalborg var der ikke stor begejstring for Lindholmlinjen, og en VVM-undersøgelse lavet af Nordjyllands Amt i 2003 resulterede i et forslag om en linjeføring over Egholm, som tidligere var blevet fravalgt. Men nye rejsemønstre på motorvejene i Himmerland og Vendsyssel betød, at Egholmlinjen igen ville få meget trafik. VVM-undersøgelsen fra 2003 blev underkendt af Naturklagenævnet i begyndelsen af 2006, og en opdateret VVM-undersøgelse nåede ikke at blive færdig, før amterne blev nedlagt fra 2007.

I stedet blev det Vejdirektoratet, som fuldførte VVM-undersøgelsen i 2011, hvor de kon-kluderede, at en Egholmlinje var den bedste løsning.

Lindholmlinjen blev endegyldigt droppet i 2012, og i 2013 blev der iværksat yderligere tra-fikberegninger, som skulle dokumentere om den bedste løsning var Egholmlinjen eller en paralleltunnel ved den eksisterende Limfjordstunnel.
 
De nye beregninger pegede fortsat på Egholmlinjen, og Folketinget besluttede i trafikafta-len fra 24. juni 2014, at den 3. Limfjordsforbindelse skal være Egholmlinjen.

Det har været en lang demokratisk proces, vi har været igennem, og der har været mange sværdslag undervejs. Det skyldes ikke mindst, at det er en meget sort-hvid stillingtagen.  Enten foretrækker du en Egholmlinje eller en paralleltunnel. Der er ingen mellemveje, og det har betydet en til tider lidt skarp debat.

Efterhånden var alle dog enige om, at der skulle tages en beslutning, og derfor blev komi-téen for 3. Limfjordsforbindelse NU etableret i foråret 2013 med repræsentanter fra Regi-on Nordjylland, Aalborg Kommune, KKR, Beskæftigelsesrådet, fagbevægelsen, DI, Erhverv Norddanmark, landbruget, rederierne, havnene, sælgerne og erhvervsskolerne.

Jeg vil gerne takke alle, som har bidraget til beslutningen.

Jeg har stor respekt for, at der kæmpes for egne synspunkter, men endnu større respekt når disse synspunkter tilsidesættes af hensyn til at finde en god fælles løsning. Dialog og viljen til det gode kompromis er en grundsten i et velfungerende demokrati.

Nu kender vi så den kommende 3. Limfjordsforbindelse. Med Egholmlinjen får vi en bymo-torvej vest om Aalborg med mange vejtilslutninger, så trafikken kan anvende motorvejen i stedet for vejene inde i Aalborg og Nørresundby. Men selvom linjen hedder Egholmlinjen, så planlægges der ikke i udgangspunktet tilslutning til motorvejen på selve Egholm. Der er dog i VVM-undersøgelsen skitseret en mulig tilslutningsbro fra Egholm. Den kan tilføjes motorvejsprojektet, hvis det vurderes relevant for Egholms beboere og besøgende.

I det hele taget har der i det lange planlægningsforløb været meget fokus på Egholm, øens beboere og motorvejens påvirkning heraf. Jeg kan godt forstå, at mange er kede af at få en motorvej over Egholm. Men vi er som politikere valgt til at se på det store billede og afveje fordele og ulemper. I dette tilfælde vejede hensynet til udviklingen af Nordjylland tungest.

Egholm er dog ikke glemt. Og jeg har foreslået, at der i forbindelse med den videre plan-lægning af 3. Limfjordsforbindelse vil blive set nøje på hvorledes påvirkningen af øens be-boere kan minimeres.

En af mulighederne er at øge naturarealerne på Egholm. Motorvejen placeres på land-brugsarealer ca. 1 km fra færgelejet og Kronborg i øens østlige ende. Samtidig skal der i forbindelse med motorvejsbyggeriet etableres 4 km² erstatningsnatur, og det kan overve-jes at etablere noget af dette langs motorvejen på Egholm.

Jeg har selv været på Egholm en del gange og nydt naturen. Men det har primært været i området ved færgelejet og Kronborg og ikke længere inde på øen. Jeg tror, at mange bru-ger øen på samme måde. Og netop området omkring Kronborg vil være uberørt af den kommende motorvej. Så langt de fleste, der besøger Egholm, vil ikke mærke, at der anlægges en motorvej.

De største rekreative værdier på Egholm kan altså bevares som i dag, hvis også færgebe-tjeningen af øen bibeholdes. Og set i lyset af, at den skitserede tilslutningsbro, som kan gøre Egholm landfast, koster 110 mio. kr. vil det være naturligt at overveje om Egholm skal forblive en ø med de værdier det har.

Under alle omstændigheder vil der gå mindst 6-8 år før 3. Limfjordsforbindelse kan være anlagt. Det er således flere år efter, at vi ifølge Vejdirektoratets prognose vil få kritisk trængsel i Limfjordstunnelen.

Jeg er derfor glad for, at Folketinget samtidig med beslutningen om Egholmlinjen også har afsat penge til en nødvendig udbygning syd for den eksisterende Limfjordstunnel. Der er afsat ca. 40 mio. kr. til at udvide til 3 spor i sydgående retning fra tunnelen og til Øster Uttrupvej. Det vil give bedre flow i trafikken, der skal op ad bakken efter tunnelen. Udbygningen vurderes dog ikke at have at have nævneværdig effekt på kapaciteten i Limfjordstunnelen.

Der bør derfor følges op med forbedring af motorvejstilkørslerne ved Øster Uttrupvej, Humlebakken og Universitetsboulevarden hvor der ofte er kø tilbage og ud på selve mo-torvejen. Også ved Mariendals Mølle er der udfordringer for trafikken, og her kan der med stor fordel laves væsentlige udbygninger, når Aalborg kommune alligevel skal i gang med at bygge den nye Egnsplanvej.

Men de nævnte udbygninger langs motorvejen omkring Aalborg fjerner ikke behovet for den 3. Limfjordsforbindelse. Den fortsatte trafikstigning betyder nemlig, at der under alle omstændigheder vil være stort behov for den 3. Limfjordsforbindelse allerede om 5-7 år.

Med etablering af 3. Limfjordsforbindelse vil Nordjylland og specielt Vendsyssel samtidig få den forsyningssikkerhed, som har været efterlyst i så mange år.  Og forbindelsen vil også være meget positiv for arbejdsmarkedet, hvor mange nordjyder får bedre adgang til flere arbejdspladser.

Selv om der nu foreligger en beslutning om en vestlig linjeføring over Egholm, så er arbej-det først færdigt, når den 3. Limfjordsforbindelse er etableret. Og kampen fortsætter for at få vedtaget en anlægslov og sikre de nødvendige penge til projektet..

Jeg ser gerne, at der som et første trin etableres en første etape af den 3. Limfjordsforbin-delse fra motorvej E45 til Hobrovej ved City Syd eller videre til Ny Nibevej. Den trafikale betjening af det regionale butikscenter kan hermed få et meget tiltrængt løft, og jeg note-rer med tilfredshed lignende udmeldinger fra Aalborg Kommune.

Med aftalen om Egholmlinjen er der sat en milepæl for arbejdet med at sikre kapaciteten for den fjordkrydsende trafik. Det skal vi være glade for, men arbejdet vil gå videre med at få den nye forbindelse etableret. Så vi skal fortsat være i arbejdstøjet og komitéen for 3. Limfjordsforbindelse.NU vil fortsat være aktiv – til gavn for Nordjylland og nordjyderne.