background

Længe undervejs...

Allerede i starten af 1970'erne, få år efter åbningen af Limfjordstunnelen, kom det første forslag til en 3. Limfjordsforbindelse på bordet. Siden da er den fjordkrydsende trafik vokset støt, og det samme er behovet for en ekstra forbindelse.

Milepæle:

2024: Den 11. januar udløb høringsfristen for forslag til anlægslov og supplerende miljøkonsekvensvurdering.
Den 28. februar blev anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse fremsat i Folketinget.
Den 19. marts blev anlægsloven førstebehandlet i Folketinget.
 
2023: I foråret 2023 indsamlede Vejdirektoratet i samråd med Miljøstyrelsen et stort antal prøver af havbundssediment i Limfjorden, hvor den 3. Limfjordsforbindelse snart skal anlægges. De indsamlede prøver af havbundssedimentet blev analyseret på et laboratorium, og der blev hverken fundet rester af asbest eller PFAS.

Den 7. december 2023 blev både et forslag til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse samt den supplerende miljøkonsekvensvurdering af forbindelsen sendt i offentlig høring.
 
2022: Folketingets planlagte behandling af anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse blev i første omgang udskudt pga. et behov for at sikre en tilstrækkelig belysning af visse dele af miljøkonsekvensvurderingerne.

Senere offentliggjorde Transportministeriet, at en række miljøundersøgelser, der normalt foretages efter vedtagelse af en anlægslov, blev fremrykket, så de gennemføres inden vedtagelse af en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Der giver et bedre fagligt grundlag at behandle anlægsloven på.

Det blev meldt ud, at ændringen ikke ville få betydning for igangsættelsen af projektet, men at  anlægsarbejdet stadig kan begynde i 2025.
 
2021: Forslag til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse sendes i offentlig høring.

Et bredt flertal i Folketinget beslutter i forliget om Infrastrukturplan 2035 at afsætte godt 7 mia. kr. til etablering af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm med start i 2025.

Vejdirektoratet offentliggør opdatering af VVM for Egholmlinjen og gennemfører en 8 ugers offentlig høring af opdateringen.
 
2019: Vejdirektoratet påbegynder opdatering af VVM for Egholmlinjen. Vejprojektet, miljøvurderingen, afværgeforanstaltningerne (faunapassager, støjafskærmning m.m.), trafikberegningerne m.v. udsættes for et grundigt eftersyn.
 
2018: Finanslov 2019 indeholder en aftale om at opdatere den eksisterende VVM-undersøgelse fra 2011. Der er afsat 2,5 mio. kr. til opdateringen, som Aalborg Kommune tager medansvar for med en tilsvarende bidrag på 2,5 mio. kr. i 2020.

Aalborg Alliancen bestående Aalborg Kommune, Dansk Industri og LO i Aalborg m.fl. dannes og Aalborg Kommune tilbyder at bidrage med 30 mio. kr. årligt af provenuet fra dækningsafgiften over de næste 20 år, svarende til 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.

 
2014: Linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm fastlægges i en trafikaftale den 24. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

I forlængelse af den gennemførte VVM undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse er der foretaget en opdatering af trafikberegningerne med den nye Landstrafikmodel. Beregningerne viser fortsat, at det er en linjeføring over Egholm, som er den samfundsøkonomisk bedste løsning, og Vejdirektoratet fastholder på den baggrund sin indstilling om linjeføring i Egholmlinjen.

Parterne er enige om, at linjeføringen fastlægges i Egholmlinjen, svarende til Vejdirektoratets indstilling. Arealreservationen på den tilbageværende østlige forbindelse, der er en 11 km lang udbygning af E45 samt anlæg af en paralleltunnel, opgives. Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring.
 
2013: I den trafikpolitiske aftale fra marts 2013, noterer parterne sig, at der i forbindelse med høringen af VVM for 3. Limfjordsforbindelse har været rejst spørgsmål om trafikberegningerne, og er enige om, at der foretages en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med den nye Landstrafikmodel. Dette vil skabe et opdateret grundlag omkring de trafikale konsekvenser af de to tilbageværende linjeføringer.
 
2012: Vejdirektoratet indstiller til ministeren med baggrund i den færdige VVM undersøgelse, at en 3. Limfjordsforbindelse anlægges i en Egholmlinjeføring. Med henblik på så vidt muligt at skabe lokal klarhed omkring planlægning og arealudvikling er parterne enige om på baggrund af VVM-redegørelsen, at Lindholmlinjen fravælges. Ifølge Aftaler om en grøn trafikpolitik 7. februar 2012.
 
2011: Vejdirektoratet præsenterer en VVM-redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse, som peger på tre forskellige linjeføringer: Egholmlinjen, Lindholmlinjen og en parallel tunnelforbindelse.
Offentlig høring gennemføres i perioden 27. juni til 31. august 2011.
 
2009: Der indgås trafikaftale, hvor det aftales at færdiggøre VVM-redegørelsen.
 
2006: Naturklagenævnet underkender regionplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse p.g.a manglende vurderinger af Egholm-linjens påvirkning af Natura 2000 og EU-fuglebeskyttelsesområdet.
 
2003: Nordjyllands Amt udarbejder VVM-undersøgelse og vedtager et regionplantillæg for en 3. Limfjordsforbindelse - en motorvej vest om Aalborg i Egholmlinjen.
 
1993: Undersøgelse af ni mulige linjeføringer foreligger.
 
1991: Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt beslutter at iværksætte en ny undersøgelse.
 
1978: Forslaget til en forbindelse i Lindholm-linjen i sammenhæng med en ny vej vest om Aalborg stadfæstes.
 
1973: Et udvalg foreslår en bro ved Lindholm som en 3. Limfjordsforbindelse.
 
1969: Limfjordstunnelen åbner.