background

Vejdirektoratets konsolideringsrapport støtter Egholmlinjen

Resultaterne af konsolideringsberegningerne med Landstrafikmodellen (LTM) ændrer ikke på grundlaget for Vejdirektoratets indstilling fra VVM-undersøgelsen om at en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse trafikalt og dermed samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt anlægges i Egholmlinjen. Vejdirektoratet har beregnet, at der i gennemsnit forekommer 1-2 trafikale hændelser pr. uge i myldretidsperioderne på E45 omkring Limfjordstunnelen. Uanset forskellige usikkerheder vurderes det, at Limfjordstunnelens kapacitet vil være fuldt udnyttet i myldretidsperioderne inden 2020.

3. Limfjordsforbindelse.NU vurderer pga. fejltællingen ved Limfjordstunnelen og en større målt trafikvækst end LTM anvender, at kapaciteten vil være fuldt udnyttet i 2017.
En ny 20 km motorvej vest om Aalborg vil give mere robusthed i det overordnede vejnet, da biler og lastbiler kan vælge mellem to løsninger; vest- og øst ved krydsning af Limfjorden med Egholmlinjen, hvis der sker et uheld – det vil ikke være muligt med Østforbindelsen, hvor der kun er én motorvej.

Hent rapporten her eller læs dens hovedkonklusioner nedenfor.
 

Hovedkonklusioner i konsolideringsrapport støtter Egholmlinjen

Konsolideringen af trafikberegningerne for Egholmlinjen og Østforbindelsen blev igangsat i efteråret 2013, hvor Landstrafikmodellen (LTM) version 1.06 blev frigivet, og Vejdirektoratet har med denne rapport afsluttet konsolideringen.
 

Modelgrundlag og vækstforudsætninger

Trafikvæksten i LTM fra 2010 til 2020 i Limfjordstunnelen er beregnet til 16 %.
I VVM-en 2011 er der fra 2009 til 2020 34 % ved normal vækst. Ved lav vækst scenariet i VVM-undersøgelsen var væksten i tunnelen 18 %.

3. Limfjordsforbindelse.NU - kommentar:
Det lavvækstscenarie som LTM anvender holder næppe. De første 3 år efter 2010 har vist en højere vækst end den LTM anvender – en basisfremskrivning på 1,3 % pr. år. Så VVM-redegørelsen 2020 trafiktal virker til at være mere realistiske end de trafiktal LTM kommer frem til i 2020. LTM’s lave vækst er baseret på Finansministeriet forudsigelser om økonomisk vækst frem mod 2030, der vil være lavere end væksten 1990-2010. Der er dog ikke altid sammenhæng mellem økonomisk udvikling og trafikvækst. Privat bilisme afhænger mest af privatforbrug og det er steget kraftigt mht. bilkøb de sidste 2-3 år.
Endvidere har Vejdirektoratet talt for lidt trafik i Limfjordstunnelen. Så udgangspunktet for modellerne er sat for lavt. Fejlen blev opdaget henover vinteren 2013-14.
  
 
År  Limfjordstunnelen Limfjordsbroen Tilsammen
Gennemsnit vækst hvert år % ÅDT HDT ÅDT HDT ÅDT HDT
I årene 1990-2013 2,8   0,2   1,7  
I årene 2000-2013 2,3 2,4 -0,6 -0,7 1,3 1,3
I årene 2010-2013 3,1 2,8 -0,5 -0,6 2,0 1,7

ÅDT = Årsdøgnstrafik, HDT = Hverdagsdøgnstrafik
 

Kapacitetsforhold

De særlige forhold på E45 omkring Limfjordstunnelen, herunder manglende nødspor, kraftige stigninger og omfattende ind- og udfletninger betyder, at kapaciteten i tunnelen er noget lavere end for almindelige 6-sporede motorveje. Den 100. største time benyttes normalt som udgangspunkt for vurdering af kapacitet og belastningsgrad, da det svarer nogenlunde til en gennemsnitlig hverdagsspidstime. Uanset forskellige usikkerheder vurderes det, at Limfjordstunnelens kapacitet vil være fuldt udnyttet i myldretidsperioderne inden 2020.

3. Limfjordsforbindelse.NU - kommentar:
Pga. fejltællingen ved Limfjordstunnelen og en større målt trafikvækst end LTM har valgt at anvende vurderes det, at kapaciteten vil være fuldt udnyttet i 2017.
 

Hændelser

Vejdirektoratet har beregnet, at der i gennemsnit forekommer 1-2 trafikale hændelser pr. uge i myldretidsperioderne på E45 omkring Limfjordstunnelen. Der er således en forholdsvis stor frekvens af trafikale hændelser, der i mere eller mindre grad påvirker fremkommeligheden på E45 i og omkring Limfjordstunnelen.
 

Resultatet af trafikberegninger

Der væsentlig forskel på den beregnede hverdagsdøgntrafik i 2020 (se tabel 1 og 2). Dette skyldes primært, at den beregnede vækst i LTM er lavere end trafikvæksten i VVM-undersøgelsens normalvækstscenarie. Hverdagsdøgntrafikken i Limfjordstunnelen er eksempelvis beregnet til 79.000 køretøjer i de nye LTM-beregninger og 90.800 køretøjer i VVM-undersøgelsen ved normalvækst.

En sammenligning af beregningerne i VVM-undersøgelsen med LTM viser, at de forskellige vækstforudsætninger ikke ændrer grundlæggende ved fordelingen af den fjordkrydsende trafik ved etablering af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen, men der kan dog konstateres en mindre overflytning til Egholmlinjen ved beregningerne med LTM.

3. Limfjordsforbindelse.NU - kommentar:
Jo højere trafikmængden er ved Limfjordstunnelen i spidsbelastningstimerne vil medføre, at flere bilister vil vælge Egholmlinjen og dermed vil Egholmlinjen få en større andel af den samlede trafikmængde, der passerer Limfjorden i Aalborgområdet. Egholmlinjen har også den klare fordel at den aflaster Limfjordsbroen mest og aflaster dermed også Aalborg centrum.
 
ATM-beregning 2020 Limfjordsbroen Limfjordstunnelen Egholmlinjen
Basis 2020 34.400 (27 %) 90.800  (73 %) -
Egholmlinjen 26.900 (21 %) 69.600 (55 %) 29.900 (24 %)
Østforbindelsen 33.200 (26 %) 93.100 (74 %) -

Tabel 1. Fjordkrydsende trafik (hverdagsdøgntrafik 2020, normal vækst) i basissituationen og ved etablering af Egholmlinjen og Østforbindelsen beregnet med Aalborg-trafikmodellen. Andel af samlet fjordkrydsende trafik er angivet i parentes.
 
LTM-beregning 2020 Limfjordsbroen Limfjordstunnelen Egholmlinjen
Basis 2020 32.600 (29 %) 79.000  (71 %) -
Egholmlinjen 27.800 (24 %) 66.000 (57 %) 21.500 (19 %)
Østforbindelsen 31.100 (27 %) 82.300 (73 %) -

Tabel 2. Fjordkrydsende trafik i basissituationen (hverdagsdøgntrafik 2020) og ved etablering af Egholmlinjen og Østforbindelsen beregnet med Landstrafikmodellen. Andel af samlet fjordkrydsende trafik er angivet i parentes.
 

Samfundsøkonomiske beregninger

I samfundsøkonomiske analyser er det trafikantgevinsterne ved et projekt, der betyder mest for rentabiliteten. Beregning af trafikantgevinster (herunder især tidsgevinster) ved etablering af en 3. Limfjordsforbindelse med den nuværende version af LTM2 må anses for at være meget usikker.

Det har derfor ikke været muligt at gennemføre en samfundsøkonomisk beregning i forbindelse med konsolideringen. Det væsentligste resultat af denne undersøgelse er, at der ikke er tvivl om, at den lavere trafik over fjorden, der beregnes i LTM, vil betyde, at trafikantgevinsterne bliver mindre, end der blev beregnet i VVM-undersøgelsen. Dette betyder, at det samfundsøkonomiske resultat bliver lavere.

Det gælder dog begge forslag til en ny forbindelse og vil ikke ændre på, at det samfundsøkonomiske resultat vil være højere for Egholmlinjen end for Østforbindelsen.
 

Anbefalinger til det videre forløb

Nærværende konsolidering har vist, at der er en vis usikkerhed om Limfjordstunnelens døgnkapacitet, og om den forventede vækst i trafikken fremover. Uanset usikkerhederne vurderes det dog, at kapaciteten i Limfjordstunnelen vil være fuldt udnyttet i myldretidsperioderne inden 2020.

Såvel Egholmlinjen som Østforbindelsen vil medføre en markant kapacitetsforøgelse for den fjord-krydsende trafik, og Vejdirektoratet vurderer, at begge forslag vil reducere konsekvenserne af pludselige hændelser.

Resultaterne af konsolideringsberegningerne med LTM ændrer således ikke på grundlaget for Vejdirektoratets indstilling fra VVM-undersøgelsen om at en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse trafikalt og dermed samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt anlægges i Egholmlinjen.
 
3. Limfjordsforbindelse.NU - kommentar:
En ny 20 km motorvej vest om Aalborg vil give mere robusthed i det overordnede vejnet, da biler og lastbiler kan vælge at mellem to løsninger; vest- og øst ved krydsning af Limfjorden med Egholmlinien, hvis der sker et uheld – det vil ikke være muligt med Østforbindelsen, hvor der kun er én motorvej! To motorveje omkring Aalborg syd for Limfjorden vil have en samlet kapacitet på 120.000 køretøjer, hvor en udvidelse af E45 til 6 vognbane kun vil have en kapacitet på 80-90.000 køretøjer.

I anlægsfasen vil Egholmlinjen genere den eksisterende trafikafvikling i begrænset omfang, hvorimod en udvidelse af E45 øst om Aalborg vil medføre store gener for trafikafviklingen. 

Samfundsmæssigt vil Egholmlinjen også udvide adgangen til arbejdspladser for alle nordjyder pga. reducerede rejseafstande og pendlingstider ved krydsning af Limfjorden vest for Aalborg.

Aalborg Lufthavn der er en vigtig vækstdynamo for hele Nordjylland får nemmere og hurtigere adgang til kunderne syd for Limfjorden og forbedrer dermed sin konkurrenceposition over for de andre lufthavne i Jylland.