background
article image


2014 bør være året for en anlægslov

Arbejdet for 3. Limfjordsforbindelse fortsætter
Ulla Astman, Regionsrådsformand og formand for komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu!
 
Transportministeren havde d. 15. januar besøg af stavsbundne lodsejere fra Skelvej ved Vestbjerg. Hun meddelte, at hun ville se positiv på deres problem og lovede en afklaring før sommerferien. Og hun efterlyste også utraditionelle løsninger.
 
Det er dog ikke nødvendigt med utraditionelle løsninger. Der skal blot vedtages en anlægslov
 
I 2013 fik vi sat nyt skub i arbejdet for at få vedtaget en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm til gavn for udvikling og vækst i Nordjylland: Vi fik stiftet en komite, afholdt konference, samlet underskrifter, besøgt Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg m.m.
 
Egholmlinjen anbefales af Vejdirektoratet med afsæt i VVM-redegørelsen fra 2011. Alle nordjyske kommuner, Region Nordjylland, fagbevægelsen og erhvervslivet anbefaler også denne løsning. Nu skal vi have de demokratiske beslutninger fra by- og regionsråd fulgt op af handling fra Folketinget.
 
Henover jul og nytår har 3. Limfjordsforbindelse på flere måder været til debat. En vinkel har været den urimelige situation som lodsejerne, der bliver berørt af en Egholmlinje, er bragt i, fordi der ikke træffes en beslutning. En anden har været et forslag om en kortsigtet løsning på problemerne i den sydlige del af Aalborg med anlæggelse af en ny vej i den nordlige ende af Svenstrup. Og senest har Produktivitetskommissionen peget på, at der bliver bygget for meget infrastruktur, som er en dårlig forretning for samfundet, og kommissionen har slået til lyd for brugerbetaling i tunneler i perioder med trængsel.
 
For at starte med Produktivitetskommissionen så lad mig slå fast, at en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm har stor værdi for samfundet. En intern rente på 7,7 % er høj set i forhold til andre aktuelle vejprojekter, og forbindelsen bør derfor prioriteres højt. Og brugerbetaling i Limfjordstunnelen er ikke løsningen på trængselsproblemerne, men alene en hæmsko for Nordjyllands udvikling.
 
Vi forlanger ikke bevilget finansiering til etablering af den fulde løsning her og nu. Første trin er vedtagelse af en anlægslov. Det vil fastlægge den langsigtede løsning for den 3. Limfjordsforbindelse og åbne for ekspropriation af ejendomme, der er kommet i klemme i den nuværende uafklarede situation. Sidst men ikke mindst vil de give klare rammer for kommunal planlægning og virksomhedernes udvikling.
 
Det vil formentlig tage op mod 10 år før Egholmlinjen kan være etableret, og prognoserne viser, at vi allerede inden for ca. 5 år når et niveau med kritisk trængsel i Limfjordstunnelen. Der vil således også være behov for kapacitetsforbedringer på den eksisterende forbindelse. Her er vi i komiteen åbne over for mindre men effektive forbedringer på det eksisterende vejnet, herunder hvordan vi kan forbedre koblingen mellem motorvejen og City Syd. Det vil give en bedre trafikafvikling både på kort sigt og efter etableringen af en Egholmlinje. Men det rokker ikke ved behovet for allerede nu at få vedtaget en anlægslov for den langsigtede løsning over Egholm.
 
Jeg håber, at det bliver i 2014, at Folketinget vedtager en anlægslov for Egholmlinjen som den langsigtede løsning, og jeg ser det gerne kombineret med en aftale om nødvendige investeringer langs motorvejen på kortere sigt. Nordjylland har behov for og krav på den afklaring for at sikre sin fremtidige udvikling og vækst.