background
article image


Ulla Astman kontakter nu Transportminister

Transportministeren har i et notat meddelt, at de aftalte strategiske analyser af den overordnede vej- og banestruktur først vil foreligge i foråret 2014. De strategiske analyser omfatter
  1. Det overordnede vej- og banesystem i Jylland
  2. Forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark
  3. Bedre mobilitet i hovedstadsområdet
Det fremgår af flere medier, at det også betyder en udsættelse af en beslutning vedr. 3. Limfjordsforbindelsen.
  • Jeg kan ikke tro, at det forholder sig sådan. Det ville forekomme helt urimeligt, hvis udsættelsen af de strategiske analyser skulle betyde, at også en analyse af 3. Limfjordsforbindelse udsættes, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som er formand for Komitéen 3limfjordsforbindelse nu.
Fakta er nemlig, at analysen af den 3. Limfjordsforbindelse ikke er en del af de strategiske analyser. Det blev endvidere aftalt i trafikforliget fra marts i år, at: ”Parterne noterer sig, at Folketingets Transportudvalg er blevet præsenteret for en teknisk gennemgang af en 3. Limfjordsforbindelse, bl.a. på baggrund af den offentlige høring vedrørende projektet og behovet for afklaring af en række spørgsmål.
En ny 3. Limfjordsforbindelse er et stort og indgribende projekt, der vil påvirke trafikmønstrene markant. Parterne noterer sig, at der i forbindelse med høringen har været rejst spørgsmål om trafikberegningerne, og er enige om, at der foretages en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med den nye Landstrafikmodel. Dette vil skabe et opdateret grundlag omkring de trafikale konsekvenser af de to linjeføringer.”
  • Det vil sige, at der ifølge trafikforliget fra i år blot resterer en opdatering af trafiktallene fra VVM-undersøgelsen, siger Ulla Astman.
Landstrafikmodellen er lige på trapperne og analyserne kan gennemføres på kort tid. Det skal blot undersøges om tallene i Landstrafikmodellen afviger så væsentligt fra tallene i VVM-undersøgelsen, at det rokker ved det foreliggende beslutningsgrundlag. De foreløbige beregninger, som Komitéen 3Limfjordsforbindelse.nu har fået foretaget, viser, at det ikke er tilfældet.
  • Jeg har skrevet til ministeren og bedt hende bekræfte, at der hurtigst muligt foretages den besluttede opdatering af de foreliggende trafikberegninger på 3. Limfjordsforbindelse i den nye Landstrafikmodel. Timemodellen og elektrificering af jernbanen vil have den samme påvirkning på både en østlig og en vestlig vejlinjeføring omkring Aalborg, så dette giver ingen grund til at afvente de strategiske analyser. Så kan vi få den sidste knast ryddet af vejen for vedtagelse af en anlægslov i den kommende folketingssamling, slutter Ulla Astman.