background

Transportminister offentliggør høringsnotat for forslag til anlægslov

Transportminister Trine Bramsen har nu fremsendt et resume af høringssvarene til forslag om anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse til Folketingets Transportudvalg.

Miljøministeriet har peget på et behov for en Natura 2000-konsekvensvurdering. Miljøministeriet mener, at gravearbejdet til tunnelen syd for Egholm om vinteren kan betragtes som en afværgeforanstaltning.

Den væsentlighedsvurdering, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, vurderes derfor ikke at være tilstrækkelig. Derudover anbefaler Miljøministeriet, at der udarbejdes en supplerende miljøkonsekvensrapport, som præciserer anlægsprojektets påvirkning af grundvand og overfladevand (vandløb, søer og Limfjorden).

Transportministeriet foreslår, at anbefalingerne fra Miljøministeriet efterkommes, og at fremsættelse af lovforslaget udskydes til efteråret 2022. Herved vil der blive mulighed for at gennemføre de supplerende vurderinger samt en 4 ugers offentlig høring.

Se høringsnotatet her

Se følgebrevet til Transportudvalget her