background

Høringssvar fra Business Region North Denmark (BRN)

Høringssvar fra Business Region North Denmark (BRN) til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse for Egholmlinjen.

Business Region North Denmark (BRN), der et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, anbefaler, at etableringen af Egholmlinjen igangsættes snarest muligt via en anlægslov og anvisning af finansieringen. Det haster med at få projektet igangsat.
 

Høringssvar

Hermed fremsender bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) høringssvar til Vejdirektoratets opdaterede VVM-undersøgelse for Egholmlinjen.

Fra BRN vil vi indledningsvist gerne understrege, at vi bakker op om udgangspunktet for opdateringen. Fra flere sider har der været rejst tvivl om udgangspunktet og det politiske beslutningsgrundlag for Vejdirektoratets opdatering og fravælgelse af alternative linjeføringer. I overensstemmelse med de politiske aftaler er vi fra BRN af den opfattelse, at linjeføringen for længst er politisk fastlagt samt byggelinjesikret. Projektet har tidligere været igennem en omfattende borgerinvolvering, politisk afklaring og demokratisk proces. Det er derfor i fuld overensstemmelse med opdraget og i sagens natur, at opdateringen har haft fokus alene på Egholmlinjen.

BRN konstaterer derfor med stor tilfredshed, at der med opdateringen af VVM-undersøgelsen foreligger et grundigt og gennemarbejdet grundlag forud for en kommende anlægslov. Samtidig bekræfter opdateringen igen, at den fastlagte linjeføring via Egholm kan levere den trafikale løsning uden alvorlige påvirkninger af miljø og natur. De foreslåede afværgeforanstaltninger med etablering af faunapassager, støjafskærmning m.v. anses som fornuftige.

Vi er i BRN enige i, at forbindelsen via Egholmlinjen er den bedste løsning på de trafikale udfordringer i Nordjylland. Som det fremgår af den opdaterede redegørelse, vil den nye forbindelse forbedre fremkommeligheden over Limfjorden til og fra Vendsyssel samt i Aalborg Kommune, og reducere de trafikale og økonomiske konsekvenser af kødannelse, trafikuheld m.v. Det fremgår således også, at den nye forbindelse vil løfte markant mere trafik end hidtil antaget.

Fra BRN vil vi med dette høringssvar påpege og understrege, at der er behov for snarlige forbedringer af den kritiske infrastruktur ved fjordkrydsningen, hvor de aktuelle og stigende udfordringer med fremkommelighed er en barriere og flaskehals for udviklingen i Nordjylland:

1. De nuværende forbindelser har for længst nået grænsen for, hvor meget trafik, de kan bære.
Kapaciteten på de nuværende løsninger er opbrugt, trafikken vil blot stige yderligere i fremtiden, og forbindelserne er ekstremt sårbare over for trængsel og uheld. Derfor skal vi have en ny forbindelse over Limfjorden uden om Aalborg by. Egholmlinjen løser den stigende sårbarhed, sikrer langt bedre trafikafvikling, giver vished for, at Limfjorden kan krydses efter behov og mindsker samfundsøkonomisk dyr spildtid.

2. Bedre vejforbindelse på tværs af Limfjorden er afgørende for investeringer, vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland.
Udfordringerne med den aktuelle kritisk infrastruktur hæmmer vækst, investeringer, mobiliteten og bosætningen i Nordjylland. Egholmlinjen vil give vished for fremtiden for virksomhederne, understøtte pendling og give positive afledte effekter i form af investeringer og arbejdspladser. Egholmlinjen giver en samfundsøkonomisk gevinst og sikrer Nordjyllands forudsætninger for også i fremtiden at kunne bidrage til
udvikling og vækst i hele landet. 

Som det fremgår af Vejdirektoratets opdatering bidrager særligt brugereffekterne i form af tidsgevinster, dvs. det at trafikanterne fremover kan komme hurtigere frem, til de positive effekter – og fuldt på højde med andre motorvejsprojekter. Incitamenter til øget aktivitet og investeringer vil yderligere bidrage til de økonomiske gevinster af forbindelsen ud over den positive samfundsøkonomiske forrentning, regnemodellerne viser.

3. Egholmlinjen vil øge sammenhængskraften i Danmark.
Danmark hænger ikke sammen, så længe barriererne ved Limfjorden trafikalt adskiller det nordligste Jylland fra resten af landet og reelt blokerer for virksomhedsinvesteringer, samt at mennesker bosætter sig eller tager et arbejde på den anden side af fjorden. I den forbindelse vil Egholmlinjen reducere sårbarheden markant og sikre geografisk balance og øge sammenhængskraften - ikke bare i Nordjylland men hele Danmark og Skandinavien.

Vi har brug for et Danmark, som er i balance, og hvor der er vækst og udvikling i alle dele af landet.

BRN anbefaler, at etableringen af Egholmlinjen igangsættes snarest muligt via en anlægslov og anvisning af finansieringen. Det haster med at få projektet igangsat. Der har været arbejdet med dette projekt i mange år. Det er meget gennemarbejdet. Der er en bred politisk aftale fra 2014 om at gennemføre projektet med en forbindelse over Egholm. Aftalen er baseret på en VVM-undersøgelse, der anbefalede denne løsning samt en konsolidering af trafikberegningerne i 2014. Nu er VVM-undersøgelsen blevet opdateret, og den viser fortsat en positiv samfundsøkonomisk forrentning af projektet, og det genberegnede anlægsoverslag er efter en fremskrivning på niveau med anlægsoverslaget fra 2011.

Vi kan ikke vente længere. Nu er det tid til handling.

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Mogens Christen Gade, Formand BRN
Borgmester, Jammerbugt Kommune

Ulla Astman, Næstformand BRN
Regionsrådsformand, Region Nordjylland

Thomas Kastrup-Larsen, Næstformand BRN
Borgmester, Aalborg Kommune