background
article image


Fælles nordjysk fodslag om anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse

De nordjyske borgmestre, regionsrådsformanden, nordjyske folketingsmedlemmer samt Regionalt Industri Politisk Udvalg (RIPU) har fredag den 30. november 2018 afholdt et møde om den 3. Limfjordsforbindelse.

Formålet med mødet har ikke været at drøfte linjeføringen eller alternativer til 3. Limfjordsforbindelse. Udgangspunktet for mødet har været, at linjeføringen er fastlagt via en trafikpolitisk aftale i 2014 og den allerede gennemførte VVM-redegørelse, samt at kommunerne og regionen er enige i den fastlagte vestlige linjeføring via Egholm.
 
Mødet har haft fokus på at skabe fælles opbakning fra lokalt politisk niveau, erhvervsorganisationer, og de nordjyske folketingsmedlemmer til en fælles indsats, der kan sikre, at den kommende 3. Limfjordsforbindelse besluttes snarest muligt og igangsættes via vedtagelsen af en anlægslov i Folketinget.
 
Fælles udtalelse fra borgmestrene, regionsrådsformanden, repræsentanterne fra RIPU og de tilstedeværende nordjyske folketingsmedlemmer:
 
"Vi har på mødet udtrykt anerkendelse og opbakning til Aalborg Alliancens initiativ med et bidrag på 600 mio. kr. over de kommende år. Hermed er der fra lokal side ydet et ekstraordinært bidrag til projektet, der har afgørende betydning for Nordjylland samt den vitale infrastruktur og sammenhængskraft i hele Danmark.
 
Vi har også noteret os, at målet om etablering af 3. Limfjordsforbindelse i den seneste tid har mødt større opbakning fra Christiansborg. En række centrale ministre og partiledere har kvitteret positivt for Aalborg Alliancens initiativ, og har tilkendegivet, at realiseringen af projektet hermed er rykket højere op på dagsordenen. Det er vi glade for - men vi er selvfølgelig ikke i mål endnu.
 
Vi er enige om målet, og vi vil stå sammen om at komme helt i mål. Erkendelse af behovet for en løsning af de trafikale udfordringer ved krydsningen af Limfjorden er større end nogensinde, og det er også erkendt på Christiansborg.
 
Vi har givet hinanden håndslag på i fællesskab at arbejde for at fremme en anlægslov, der sikrer etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse via den allerede fastlagte vestlige linjeføring, og at anlægsloven skal være vedtaget senest i 2021. Det er et statslig infrastrukturelt projekt, og dermed vil den til enhver tid siddende regering sammen med Folketinget beslutte sig for den rette løsning i forhold til finansiering.
 
Vi har noteret os, at der - i lighed med alle andre større infrastrukturprojekter - også i denne sag er nogle modstandere af projektet. Vi konstaterer dog samtidigt, at der på tværs af partier, byråd, regionsrådet og de nordjyske folketingsmedlemmer - med ganske få undtagelser - er enighed om målet; nemlig at fremme etableringen af 3. Limfjordsforbindelse til gavn for hele Nordjylland."