background

Længe undervejs...

I år er det 40 år siden, at det første forslag til en 3. Limfjordsforbindelse var på bordet.

Milepæle:

1969:

1973:

1978:


1991:

1993:

2003:


2006:



2009:

2011:



2012:





2013:








2014:
Limfjordstunnelen åbner

Et udvalg foreslår en bro ved Lindholm som en 3. Limfjordsforbindelse

Forslaget til en forbindelse i Lindholm-linien i sammenhæng med en ny vej vest om Aalborg stadfæstes

Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt beslutter at iværksætte en ny undersøgelse

Undersøgelse af ni mulige linjeføringer foreligger.


Nordjyllands Amt udarbejder VVM-undersøgelse og vedtager et regionplantillæg for en 3. Limfjordsforbindelse - en motorvej vest om Aalborg i Egholmlinjen.

Naturklagenævnet underkender regionplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse p.g.a manglende vurderinger af Egholmliniens påvirkning af Natura 2000 og EU-fuglebeskyttelsesområdet.


Der indgås trafikaftale, hvor det aftales at færdiggøre VVM-redegørelsen.

Vejdirektoratet præsenterer en VVM-redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse, som peger på tre forskellige linjeføringer: Egholmlinjen, Lindholmlinjen og en parallel tunnelforbindelse.
Offentlig høring gennemføres i perioden 27. juni til 31. august.

Høringsnotat offentliggøres. Vejdirektoratet indstiller til ministeren med baggrund i den færdige VVM undersøgelse, at en 3. Limfjordsforbindelse anlægges i en Egholm linjeføring. Med henblik på så vidt muligt at skabe lokal klarhed omkring planlægning og arealudvikling er parterne enige om på baggrund af VVM-redegørelsen, at Lindholmlinjen fravælges. Ifølge Aftaler om en grøn trafikpolitik 7. februar 2012.

I den trafikpolitiske aftale fra marts 2013, noterer parterne sig, at Folketingets Transportudvalg er blevet præsenteret for en teknisk gennemgang af en 3. Limfjordsforbindelse, bl.a. på baggrund af den offentlige høring vedrørende projektet og behovet for afklaring af en række spørgsmål.
En ny 3. Limfjordsforbindelse er et stort og indgribende projekt, der vil påvirke trafikmønstrene markant. Parterne noterer sig, at der i forbindelse med høringen har været rejst spørgsmål om trafikberegningerne, og er enige om, at der foretages en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med den nye Landstrafikmodel. Dette vil skabe et opdateret grundlag omkring de trafikale konsekvenser af de to linjeføringer.

Linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm fastlægges i en trafikaftale den 24. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse: Parterne noterer sig, at der i forlængelse af den gennemførte VVM undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse er foretaget en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med brug af den Nye Landstrafikmodel. Grundlaget for de trafikale konsekvenser af de to tilbageværende linjeføringer er således blevet opdateret. Beregningerne viser fortsat, at det er en linjeføring over Egholm, som er den samfundsøkonomisk bedste løsning, og Vejdirektoratet fastholder på den baggrund sin indstilling om linjeføring i Egholmlinjen.

Parterne er enige om, at linjeføringen fastlægges i Egholmlinjen, svarende til Vejdirektoratets
indstilling. Arealreservationen på den tilbageværende østlige forbindelse, der er en 11 km. lang
udbygning af E45 samt anlæg af en paralleltunnel, opgives. Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom. Samtidig er parterne enige om, at der oprettes en pulje på 43,1 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejen domme i den valgte linjeføring.

Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse: Parterne noterer sig, at der er fremkommelighedsproblemer på E45 ved Aalborg, og at en udbygning syd for Limfjordstunnelen vil forbedre trafikafviklingen. Et ekstra spor syd for Limfjordstunnelen er et projekt, der har et højt samfundsøkonomisk afkast, og som inden for kort tid kan forbedre de allerede konstaterede kapacitetsproblemer ved at tilvejebringe en bedre trafikafvikling op ad bakken syd for Limfjorden. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 38,9 mio. kr. til anlæg af et 3. sydgående spor på
delstrækningen mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 24 Øster Uttrup Vej.
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv
 

3. Limfjordsforbindelse - en sikker investering



 Hent faktaark om 3. Limfjordsforbindelse og de gode argumenter om sårbarhed, kapacitet og forrentning.